تصویر پیش فرض زینب عباسی

زینب عباسی


دانشجو و کاراموز مربی

24 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - ازاد کرج - 1396 - اکنون

لیسانس میکروبیولوژی - ازاد کرج - 1396 - اکنون

لیسانس میکروبیولوژی - ازاد کرج - 1396 - اکنون


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com