تصویر پیش فرض ایرج اسدی

ایرج اسدی


حسابدار

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - ملایر - 1384 - 1388


سوابق شغلی

حسابدار - رایان رشد
کرج - فروردین 1393 - اکنونحسابدار - زربام
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1392حسابدار - فروشگاه
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1390
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com