وحید عباسی

وحید عباسی


مهندس مکانیک، تکنسین مکانیک، تکنسین تاسیسات، سرپرست فنی ،تکنسین تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

32 سال

***********

***********

البرز - ***********


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com