وحید عباسی

وحید عباسی

مهندس مکانیک، تکنسین مکانیک، تکنسین تاسیسات، سرپرست فنی ،تکنسین تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

35 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی مکانیک حرارت و سیالات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - 1390 - 1394


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com