تصویر پیش فرض زهرا آقابیگی

زهرا آقابیگی


کارمند، اداری، منشی

44 سال

***********

***********

- ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - واحد آزاد خمین - 1381 - 1385


سوابق شغلی

اداری، کنترل و تضمین کیفیت - کالاگستر قطعه
شهریار - فروردین 1390 - اسفند 1393کنترل و تضمین کیفیت - فرانگرزرفام
شهریار - فروردین 1388 - اسفند 1389اداری - کاریابی صباگستر
شهریار - فروردین 1387 - اسفند 1388
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com