تصویر پیش فرض نجمه زارع زاده

نجمه زارع زاده


کارشناس معماری

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس معماری - اصفهان - 1386 - 1390


سوابق شغلی

طراح - مسلمان البرز
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1397طراح - تبریدکاران
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1393
مهارت ها

آفیس - مسلط

اتوکد - مسلط

تریدی مکس - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com