تصویر پیش فرض مهتاب مهران

مهتاب مهران


کارمنددفتری وجوابگوی تلفن

26 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی - آزادکرج - 1397 - 1393
فارغ التحصیل


زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com