تصویر پیش فرض علی کربلائی هادی

علی کربلائی هادی


اپراتور و تعمیر نگهداری

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کاردانش - شهید قاضی - 1382 - 1384


سوابق شغلی

اپراتور تعمیر نگهداری - همگام بازرگانی
کرج - اردیبهشت 1388 - اردیبهشت 1393
مهارت ها

تاسیسات - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com