تصویر پیش فرض فرشاد تیمورری

فرشاد تیمورری


مهندس علوم و صنایع غذایی

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی - ساری - 1391 - 1392


سوابق شغلی

مدیر تولید و مسئول فنی - آشام
تهران - فروردین 1396 - اکنونکارشناس کنترل کیفیت - سینا
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1395مدیر تولید - ایران
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1394مسئول فنی - فرآورده های گوشتی
دماوند - فروردین 1390 - اسفند 1392
دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ISO 2200 (سه ماه)

HACCP (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com