تصویر پیش فرض سمیر علی مدد

سمیر علی مدد


حراست وکاگرخط تولید

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق قدرت - دانشگاه ازاد - 1392 - 1394


سوابق شغلی

حراست - موسسه حافظان امین خلیج فاری
تهران - آذر 1398 - اکنون
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com