تصویر پیش فرض کمیل حسینی

کمیل حسینی


تکنسین.اداری.مامور خرید

39 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم الکتروتکنیک - کار ودانش و فنی حرفه ای - 1375 - 1379

دیپلم الکتروتکنیک - فنی .کارودانش - 1375 - 1379
تعمیر لوازم خانگی و الکتروموتورهای گردننده


زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

فنی - مسلط

تکنسین مونتاژ - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (64ساعت)

icdl (64)
مرکز فنی دانشگاه تهران


پروژه‌ها و دست‌آوردهالوگو فکروکار

https://fekrokar.com