تصویر پیش فرض محمد سلیمانی مدد

محمد سلیمانی مدد


کارشناس مدیریت بازرگانی

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - آبیک - 1392 - 1396


سوابق شغلی

بازاریابی - روزنامه خبر ورزشی
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1396
مهارت ها

3D MAX - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

3D MAX (هفت ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com