تصویر پیش‌فرض زهرا اکبری

زهرا اکبری

کارگر ساده

27 سال

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

اپراتور - کروز
تهرلن - مهر 1396 - مهر 1397لوگو فکروکار

https://fekrokar.com