تصویر پیش فرض زهرا اکبری

زهرا اکبری


کارگر ساده

25 سال

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

اپراتور - کروز
تهرلن - مهر 1396 - مهر 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com