جواد نورایی

جواد نورایی


تحصیلدار،سرایدار،کارگر ساده

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم انسانی - فنی حرفه ای - 1388 - 1390

دیپلم انسانی - وحدت - 1371 - 1383
کارگری روزمزد، یا سرایداری با همسرم، و یا پخش موادغذایی و تحصیلداری،وصول چک و سفته و فاکتور شرکتها. سابقه کاری در هر کدام جداگانه دارم.

دیپلم فنی - فنی حرفه ای - 1371 - 1382


سوابق شغلی

تحصیلدار و وصول طلب شرکتها و سرایداری - ستاره سبز وطن
کرج،فردیس - تیر 1388 - اردیبهشت 1392
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com