تصویر پیش فرض رضا یوسف زاده

رضا یوسف زاده


داروسازی

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - هنرستان تلاش - 1385 - 1387


سوابق شغلی

داروسازی - راموفارمین
جاده مخصوص - اردیبهشت 1394 - خرداد 1395
زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

اوپراتور دستگاه - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com