مريم باقري

مريم باقري


كارشناس

34 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تربيت بدني و علوم ورزشي - پيام نور كرج - 1391 - 1394


سوابق شغلی

سرپرست توليد - آريا زمين
چهار باغ - آذر 1397 - مرداد 1398اپراتور - استام صنعت
كمالشهر - شهریور 1393 - اسفند 1396
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

رايانه كار درجه يك و دو ICDL - در حد آشنایی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com