تصویر پیش فرض سعید شهبازی کیوی

سعید شهبازی کیوی


مهندس عمران. اجرایی

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس عمران.عمران - کوشیار گیلانی - 1392 - 1395

لیسانس عمران.عمران - کوشیار گیلانی - 1392 - 1395
مایل برای کارهای اجرایی می باشم


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com