تصویر پیش فرض حمید بابازاده

حمید بابازاده


اپراتور خط تولید

28 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - شهید کلهر - 1388 - 1391


سوابق شغلی

اپراتور دستگاه - جام دارو
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1396کارگر خط تولید - افرا تاب
جاده هشتگرد - فروردین 1395 - اسفند 1395
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com