تصویر پیش فرض مهسا ضیامجیدی

مهسا ضیامجیدی


منشی ازمایشگاه میکروب شناس ازمایشگاه

26 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - ازاد کرج - 1393 - 1398

لیسانس میکربیولوژی - ازاد کرج - 1393 - 1398

لیسانس میکروبیولوژی - ازاد کرج - 1393 - 1398

لیسانس میکروبیولوژی - ازاد کرج - 1393 - 1398
لیسانس میکروب شناسی دانشگاه ازاد کرج


سوابق شغلی

اپراتور قطعات خوردرو - کروز
تهران - شهریور 1393 - شهریور 1396
زبان ها

انگلیسی - ضعیف

انگلیسی - ضعیف


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کاراموزی میکروبیولوژی (2ماه)

کارموزی میکروبیولوژی (2ماه)

کارموزی میکروبیولوژی (2ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com