تصویر پیش فرض فاطمه رجبی

فاطمه رجبی


کارمنداداری یا فروش

34 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - آزاداسلامی - 1386 - 1390


سوابق شغلی

مسئول دفتر - گروه بازرگانی تامین وتجارت خزر
تهران - اردیبهشت 1398 - اکنونکارشناس فروش - چاپ اسراء
تهران - آبان 1397 - اسفند 1397کارشناس فروش - نوین چیدمان
اهواز - اردیبهشت 1394 - خرداد 1396اپراتورتولید - شرکت کروز
تهران - آذر 1396 - اسفند 1396کارشناس فروش - ipm
تهران - دی 1393 - اردیبهشت 1394مسئول دفتر - ماهان
اهواز - مهر 1393 - آذر 1393کارمند - پیشخوان دولت
اهواز - اردیبهشت 1393 - شهریور 1393کارمنداداری - دانشگاه آزاد
اهواز - مهر 1388 - اسفند 1390
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

آفیس - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

حسابداری هلو (1ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com