تصویر پیش فرض عباس گودرزی

عباس گودرزی


آتشنشان

34 سال

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

بسته بندی - پرچین
کرج - اردیبهشت 1388 - اسفند 1390نگهبانی - بازارچه
کرج - فروردین 1386 - اسفند 1388
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com