تصویر پیش فرض سعید چمنی

سعید چمنی


کارگر

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - کرج - 1388 - 1391


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com