تصویر پیش فرض رضا حسینی

رضا حسینی


کارشناس مواد غذایی خط تولید مواد غذایی خط تولید داروسازی

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع غذایی - بوئین زهرا - 1391 - 1395


سوابق شغلی

اپراتور - سه نان
شهرک صنعتی بهارستان - آذر 1397 - اکنون
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com