آیکون تست شخصیت

آزمون شخصیت نئو: (NEO-Persona NEO-PIR)

تست نئو آزمون مشهور و جامع برای سنجش 5 عامل بزرگ ش...

مشخصات آزمون

آیکون ساعت زمان آزمون:
70 دقیقه
آیکون قیمت هزینه آزمون:
29,000 تومان
تیک مربعی تعداد سوالات آزمون:
240 سوال

برای استفاده از آزمون ها ابتدا در سایت عضو شوید

ورود و شروع آزمون

شروع تست

زمان آزمون:
70 دقیقه
هزینه آزمون:
29,000 تومان