فکروکار اولین وب سایتی است که:

با خرید و استفاده هر آزمون می توانید به تعداد دلخواه و در فواصل زمانی دلخواه آزمون داده و نگران قطعی اینترنت یا آزمون مجدد نباشید.

امکان قرار دادن نتیجه آزمون در رزومه شما نیز وجود دارد.

می توانید آزمون را خریده و هر زمانی که مایل بودید آن را انجام دهید.

می توانید نتیجه آزمون را با دوستان یا مشاوران خود به اشتراک بگذارید.

فرسودگی شغلی ماسلش
25
10 دقیقه
19,000 تومان
Maslach Burnout Questionnaire
برخی ابعاد مورد سنجش
 • خستگی عاطفی
 • عملکرد شخصی
 • مسخ شخصیت
 • درگیری

فرسودگی شغلی حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا می‌کند. فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است.

اطلاعات بیشتر و شروع آزمون
مدیریت تعارض
30
15 دقیقه
49,000 تومان
Conflict Management
برخی ابعاد مورد سنجش
 • همکاری
 • مصالحه
 • اجتناب
 • سازش
 • رقابت

مدیریت تعارض بر این اصل استوار است که تمامی تعارضات لزوما قابل حل نیستند، اما کسب مهارت در مدیریت تعارض میتواند از احتمال تشدید ناکارامدی ها بکاهد

اطلاعات بیشتر و شروع آزمون
باورهای غیر منطقی جونز IBT
100
40 دقیقه
19,000 تومان
Jones's irrational beliefs
برخی ابعاد مورد سنجش
 • ضرورت تأیید و حمایت دیگران
 • انتظار بالا از خود
 • تمایل به سرزنش خود
 • واکنش به ناکامی
 • بی مسئولیتی عاطفی
 • دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب

این وقایع و رویدادها نیستند که باعث آشفتگی، پریشانی و یا اضطراب آدمی می‌شوند، بلکه برداشت و باور خود فرد از وقایع و پدیده‌هاست که باعث آشفتگی، پریشانی، اضطراب و همچنین باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی در زندگی وی می‌شوند.

اطلاعات بیشتر و شروع آزمون
هوش معنوی جامع
83
20 دقیقه
9,000 تومان
Comprehensive spiritual intelligence
برخی ابعاد مورد سنجش
 • آگاهی
 • ترکیب کردن
 • زیبایی
 • قدرشناسی
 • لذت بردن
 • بصرت و قوه درک

شما می توانید با سنجش دقیق هوش معنوی و اجزای آن، به شناخت بسیار خوبی از خودتان دست یابید و برای رسیدن به آرامش، اطمینان قلبی و در نهایت موفقیتی پایدار در زندگی تان قدم مهمی بردارید.

اطلاعات بیشتر و شروع آزمون