آگهی های استخدام

فیلتر

244
124
119
114
102
80
76
72
51
51
42
36
35
33
28
26
25
24
21
20
18
15
12
10
9
9
7
7
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

1176
160
56
13
12
8
8
5
2
1
1
1
1
1
1

585
422
189
134
100
15
1

247
209
149
98
92
77
57
55
48
44
31
30
29
25
20
19
18
18
17
16
15
15
14
14
12
12
9
9
9
8
8
5
4
3
3
2
2
2
1

1416
21
6
3

تعداد 1445 فرصت شغلی یافت شد

1 هفته پیش

از 6 تا 7 میلیون تومان

شرکت آریا آرسس جم اروند شرکت آریا آرسس جم اروند
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

2 هفته پیش

پایه وزارت کار

شرکت تولید مواد داروئی درسا دارو شرکت تولید مواد داروئی درسا دارو
شهر كرج

2 هفته پیش

پایه وزارت کار

شرکت تولید مواد داروئی درسا دارو شرکت تولید مواد داروئی درسا دارو
شهر كرج

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

پیشگام صنعت 2 پیشگام صنعت 2
شهر كرج

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماکوفارمافردآور ماکوفارمافردآور
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

- -
کارگر تولید خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

- -
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
کمک حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
رئیس حسابداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
کارشناس تبلیغات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج