آگهی های استخدام

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 1630 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

آسان سیل آگرین آسان سیل آگرین
شهر شهرک صنعتی سیمین دشت

از 15 تا 20 میلیون تومان

پخش روغن موتور پاهنگ پخش روغن موتور پاهنگ
شهر كرج

از 7 تا 8 میلیون تومان

پخش روغن موتور پاهنگ پخش روغن موتور پاهنگ
شهر كرج

توافقی

آسایش اندیشان صنعت آسایش اندیشان صنعت
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
شهر كرج

از 10 تا 12 میلیون تومان

- -
شهر كرج

پایه وزارت کار

- -
شهر كرج

از 10 تا 12 میلیون تومان

شرکت پرشین صنعت بهاستان شرکت پرشین صنعت بهاستان
شهر كرج