صنایع ماشینهای اداری

صنایع ماشینهای اداری

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت:
تعداد افراد تعداد افراد:
وب‌سایت وب‌سایت: -
1456 روز در فکروکار

تماس با صنایع ماشینهای اداری

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

آگهی‌های شغلی صنایع ماشینهای اداری

3 سال پیش

پایه وزارت کار

صنایع ماشینهای اداری صنایع ماشینهای اداری
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج