مپنا

مپنا

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1430 روز در فکروکار

تماس با مپنا

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

جاده ملارد