شرکت کیمیا ماشین البرز

شرکت کیمیا ماشین البرز

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد:
وب‌سایت وب‌سایت: -
1562 روز در فکروکار

مزایای شرکت کیمیا ماشین البرز

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با شرکت کیمیا ماشین البرز

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس: