آسیا بهین برق

آسیا بهین برق

تولیدی و صنعتی
طراح و سازنده پستها تابلوهای برق
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1328 روز در فکروکار

مزایای آسیا بهین برق

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با آسیا بهین برق

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنغتی اشتعارد انتعای بلوار دکتر حسابی غربی ریحان 3

آگهی‌های شغلی آسیا بهین برق

3 سال پیش

پایه وزارت کار

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
اپراتور CNC (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
مدیر مهندسی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
مدیر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
جوشکار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
نقشه کش صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
مهندس برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج