شرکت داروسازی

شرکت داروسازی

داروسازی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1318 روز در فکروکار

مزایای شرکت داروسازی

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با شرکت داروسازی

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

آگهی‌های شغلی شرکت داروسازی

3 سال پیش

توافقی

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
M D F کار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
جوشکار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
راننده مدیریت (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
رئیس حسابداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
کارمند تدارکات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
شهر كرج

3 سال پیش

پایه وزارت کار

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
منشی واحد مدیریت (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج