سنگ سان باتیس البرز

سنگ سان باتیس البرز

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.sbatis.com
1540 روز در فکروکار

مزایای سنگ سان باتیس البرز

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با سنگ سان باتیس البرز

وب‌سایت:

www.sbatis.com

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد حسابی شرقی سرو3 صنوبر4 سرو1 قطعه 3356

آگهی‌های شغلی سنگ سان باتیس البرز

پایه وزارت کار

سنگ سان باتیس البرز سنگ سان باتیس البرز
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج