سنگ سان باتیس البرز

سنگ سان باتیس البرز

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: www.sbatis.com
1309 روز در فکروکار

مزایای سنگ سان باتیس البرز

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پنجشنبه های تعطیل
وام پرسنلی وام پرسنلی

تماس با سنگ سان باتیس البرز

وب‌سایت:

www.sbatis.com

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهارد حسابی شرقی سرو3 صنوبر4 سرو1 قطعه 3356

آگهی‌های شغلی سنگ سان باتیس البرز

3 سال پیش

پایه وزارت کار

سنگ سان باتیس البرز سنگ سان باتیس البرز
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج