کیمیا کود بهار

کیمیا کود بهار

کشاورزی و دامداری
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1279 روز در فکروکار

مزایای کیمیا کود بهار

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کیمیا کود بهار

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

بلوار حسابی غربی گلریز سوم گلچین چهارم گلریز پنجم قطعه 1505