شرکت رز صنعت

شرکت رز صنعت

صنایع فلزی و ریختگری
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1476 روز در فکروکار

مزایای شرکت رز صنعت

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با شرکت رز صنعت

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

کمالشهر - 30 متری صنعت کاران - کوچه دوم سمت راست -درب اول سمت راست