دانوب

دانوب

تولیدی و صنعتی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1471 روز در فکروکار

مزایای دانوب

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
تعطیلات تابستان پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با دانوب

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی اشتهاد خیابان حسابی غربی اولین خیابان سمت راست اولین کوچه سمت چپ