محکم بلوک زاگرس

محکم بلوک زاگرس

خدماتی و پیمانکاری
تولید مصالح ساختمانی
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1452 روز در فکروکار

مزایای محکم بلوک زاگرس

پاداش های فصلی و ماهیانه
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با محکم بلوک زاگرس

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

ماهدشت روبروی بیمارستان شریعتی پلاک دو