شرکت پشتیبانی فروش مادیران

شرکت پشتیبانی فروش مادیران

حسابداری، حسابرسی
شرکت پشتیانی فروش مادیران
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1025 روز در فکروکار

مزایای شرکت پشتیبانی فروش مادیران

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل
پاداش های فصلی و ماهیانه
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
پنجشنبه های تعطیل پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با شرکت پشتیبانی فروش مادیران

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

هشتگرد - شهرک صنعتی هشتگرد - میدان مادیران - خیابان کار آفرینان جنوبی - انتهای خیابان - پشتیبانی فروش مادیران