موجو

موجو

IT، نرم افزار و سخت افزار
رسانه دیجیتال
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1215 روز در فکروکار

مزایای موجو

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
پاداش های فصلی و ماهیانه

تماس با موجو

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

عباس اباد