قالب آرماتوربندی - قالب گرد

قالب آرماتوربندی - قالب گرد

سایر صنایع و خدمات
شرکت خدماتی گازز رسانی - آتش نشانی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1175 روز در فکروکار

تماس با قالب آرماتوربندی - قالب گرد

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج