مزایای خودرو قالب

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
بن خرید بن خرید
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی
بن خرید بن خرید

تماس با خودرو قالب

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

البرز کرج سیمین دشت

آگهی‌های شغلی خودرو قالب

پایه وزارت کار

خودرو قالب خودرو قالب
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج