کیسون پاک

کیسون پاک

چاپ و بسته بندی
مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
497 روز در فکروکار

مزایای کیسون پاک

غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با کیسون پاک

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

کرج فرودگاه پیام

آگهی‌های شغلی کیسون پاک

از 12 تا 15 میلیون تومان

کیسون پاک کیسون پاک
انباردار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

کیسون پاک کیسون پاک
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

کیسون پاک کیسون پاک
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

کیسون پاک کیسون پاک
کارگر ساده آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کیسون پاک کیسون پاک
کارگر خدمات خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کیسون پاک کیسون پاک
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام