پاکان صنعت

پاکان صنعت

آموزش و پژوهش
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: دولتی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
230 روز در فکروکار

تماس با پاکان صنعت

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

کرج