آرتا بازرگان

آرتا بازرگان

تجارت و بازرگانی
مکان شرکت مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
218 روز در فکروکار

مزایای آرتا بازرگان

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با آرتا بازرگان

وب‌سایت:

-

شهر:

کرج

آدرس:

فرودگاه پیام هتل بین المللی پیام واحد 10

آگهی‌های شغلی آرتا بازرگان

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
کمک حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
رئیس حسابداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
کارشناس تبلیغات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
کارشناس it (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرتا بازرگان آرتا بازرگان
شهر كرج