بایگان معاش ایساتیس

بایگان معاش ایساتیس

آموزش و پژوهش

شرکت آموزشی و پژوهشی در حوزه آموزه های سازمانی

مکان شرکت مکان شرکت: منطقه ویژه اقتصادی پیام
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
342 روز در فکروکار

مزایای بایگان معاش ایساتیس

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با بایگان معاش ایساتیس

وب‌سایت:

-

شهر:

منطقه ویژه اقتصادی پیام

آدرس:

منطقه ویژه پیام

آگهی‌های شغلی بایگان معاش ایساتیس

توافقی

بایگان معاش ایساتیس بایگان معاش ایساتیس
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام