نما ژن آزما

نما ژن آزما

تجهیزات پزشکی
مکان شرکت مکان شرکت: تهران
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: namagene.com
308 روز در فکروکار

مزایای نما ژن آزما

بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با نما ژن آزما

وب‌سایت:

namagene.com

شهر:

تهران

آدرس:

سعادت آباد