جهانتاب

جهانتاب

صنایع غذایی
شرکت بسته بندی مواد غذایی و پروتئینی (گوشت و مرغ)
مکان شرکت مکان شرکت:
نوع مالکیت نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت وب‌سایت: -
1746 روز در فکروکار

مزایای جهانتاب

سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی
سرویس رفت و برگشت سرویس رفت و برگشت
غذا غذا
بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

تماس با جهانتاب

وب‌سایت:

-

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی کوثر خیابان چهارم غربی شرکت جهانتاب

آگهی‌های شغلی جهانتاب

توافقی

جهانتاب جهانتاب
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
شهر كرج

پایه وزارت کار

جهانتاب جهانتاب
نیروی خدماتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

جهانتاب جهانتاب
حراست و انتظامات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
شهر كرج

پایه وزارت کار

جهانتاب جهانتاب
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

جهانتاب جهانتاب
انتظامات و حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

جهانتاب جهانتاب
نیروی خدماتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

جهانتاب جهانتاب
نیروی خدماتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
شهر كرج

پایه وزارت کار

جهانتاب جهانتاب
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
شهر كرج

پایه وزارت کار

جهانتاب جهانتاب
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
انتظامات و حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
مسئول دفتر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

جهانتاب جهانتاب
شهر كرج