استخدام با تحصیلات مهم نیست

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

290
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
29
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1221
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
176
121
15
1

293
229
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1592
24
6
3

تعداد 120 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

شرکت آبا طعم پرشین شرکت آبا طعم پرشین
شهر نظرآباد

از 12 تا 15 میلیون تومان

شرکت آبا طعم پرشین شرکت آبا طعم پرشین
شهر نظرآباد

از 10 تا 12 میلیون تومان

شرکت آبا طعم پرشین شرکت آبا طعم پرشین
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

شرکت غرب آذر شرکت غرب آذر
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 5 تا 6 میلیون تومان

میاره میاره
پیک (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 7 تا 8 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
آبدارچی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

احیا گستر آریا احیا گستر آریا
تراشکار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش
نیرو خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

پژواک طب پژواک طب
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 12 تا 15 میلیون تومان

آلفا هولدینگ آلفا هولدینگ
تکنسین فنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج