استخدام برای خط تولید

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

111
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

89
2
19
5
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

3
53
5
47
13
0
0

14
22
8
10
8
4
15
3
10
0
2
4
5
0
2
0
6
0
0
1
0
3
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

121
0
0
0

تعداد 173 فرصت شغلی یافت شد

3 هفته پیش

از 10 تا 12 میلیون تومان

آلومینیوم سمراد پیام آلومینیوم سمراد پیام
شهر كرج

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر ساوجبلاق

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

پرشین آرسا پرشین آرسا
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

دکتر وین دکتر وین
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

2 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرال رول آریا آرال رول آریا
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

2 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماکوفارمافردآور ماکوفارمافردآور
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

پژواک طب پژواک طب
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

ماکوفارمافردآور ماکوفارمافردآور
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام