استخدام برای گرافیک

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

تعداد 12 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

- -
گرافیست خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
طراح و گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

جابون جابون
شهر كرج

توافقی

شرکت اطلس چمن شرکت اطلس چمن
گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر بوئين زهرا

توافقی

دامداران دامداران
گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

بیرلیک ایران بیرلیک ایران
گرافیست و طراح (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

هایپر صنعت فامکو هایپر صنعت فامکو
شهر كرج

توافقی

هایپر صنعت فامکو هایپر صنعت فامکو
گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

چاپ سجادی چاپ سجادی
گرافیست و طراح (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج