استخدام برای گرافیک

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

تعداد 12 فرصت شغلی یافت شد

9 ماه پیش

توافقی

- -
گرافیست خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
طراح و گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

1 سال پیش

توافقی

جابون جابون
شهر كرج

1 سال پیش

توافقی

شرکت اطلس چمن شرکت اطلس چمن
گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر بوئين زهرا

4 سال پیش

توافقی

دامداران دامداران
گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

4 سال پیش

توافقی

بیرلیک ایران بیرلیک ایران
گرافیست و طراح (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

هایپر صنعت فامکو هایپر صنعت فامکو
شهر كرج

3 سال پیش

توافقی

هایپر صنعت فامکو هایپر صنعت فامکو
گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

تا ۴ میلیون تومان

چاپ سجادی چاپ سجادی
گرافیست و طراح (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

2 سال پیش

توافقی

شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا شرکت اندیشه نوآفرینی همگام کوشا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج