استخدام تکنسین فنی و کارگر ماهر

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 12 فرصت شغلی یافت شد

از 10 تا 12 میلیون تومان

آبا طعم پرشین (چی توز) آبا طعم پرشین (چی توز)
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

احیا گستر آریا احیا گستر آریا
تراشکار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 10 تا 12 میلیون تومان

آرسس آرسس
پرسکار ماهر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

آرسس آرسس
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

پرشین آرسا پرشین آرسا
تراشکار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 10 تا 12 میلیون تومان

آریا آرسس جم اروند آریا آرسس جم اروند
سرکارگر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

برنا کابل برنا کابل
شهر اشتهارد

از 40 تا 50 میلیون تومان

برنا کابل برنا کابل
شهر اشتهارد

توافقی

صنایع غذایی شانا صنایع غذایی شانا
کارشناس عمران (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

گروه صنعتی پژوهشی زرنام گروه صنعتی پژوهشی زرنام
شهر كرج