استخدام در البرز

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
132
130
119
108
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1228
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
477
217
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
56
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1599
24
6
3

تعداد 13 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

فیروزا فیروزا
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

فیروزا فیروزا
حراست آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

فیروزا فیروزا
جوشکار co2 آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

فیروزا فیروزا
تراشکار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

موسسه آموزشی زانا موسسه آموزشی زانا
مسئول فروش (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

پایه وزارت کار

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

شرکت البرز آلومینیوم تکنیک شرکت البرز آلومینیوم تکنیک
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

پایه وزارت کار

شرکت البرز آلومینیوم تکنیک شرکت البرز آلومینیوم تکنیک
کاگر نیمه ماهر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

الوند الوند
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

تا ۴ میلیون تومان

شرکت مهندسی شایان برق شرکت مهندسی شایان برق
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز